top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


LRH          Q       
  1    9    NC    CBU
  2   J8R    9       
  4    T     I    X1Q
  P         EAF      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Uporno i dosledno sam se držao principa šumarske struke

INTERVJU – dipl. ing. Gojko Janjatović: "Uvek sam nastojao da svaki posao obavim što je moguće bolje"

"Šumarstvo Srbije, prerada drveta i cela Srbija trpe velike štete zbog slabe otvorenosti šuma. Nijedna aktivnost u šumarstvu počev od pošumljavanja, mera nege i zaštite do proreda i glavnih seča ne može da se pravovremeno i kvalitetno izvrši, a o uvećanim troškovima da i ne govorim."

Pročitajte ceo članak

Da kuća diše - drvene ventilirajuće fasade

Isidora Gordić

Kada je reč o izboru materijala za fasadne elemente svakako treba voditi računa o klimatskim uslovima, nameni objekta, ali o ekološkoj i estetskoj dimenziji. Materijal koji opstaje svuda i uklapa se, poput džinsa, u svakojake stilske kombinacije, zadovoljavajući i najprobirljivije ukuse i zadržavajući lepotu i unikatnost prirodnog materijala izuzetnih ekoloških i fizičko-tehničkih svojstava nesumnjivo je – drvo.

Pročitajte ceo članak

Čudesni svet stolica - Žan Pruve - Standard stolica

Jelena Matić, redovni profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu

Ista stolica u različitim materijalima

Zahvaljujući snažnom inicijalnom konceptu u stvaralaštvu, može se doći do više ideja koje neovisno funkcionišu svaka u svojim okolnostima i vremenima. Veličina jednog autora se ogleda u brzom uočavanju promena u društvu, definisanju novih zahteva i spremnosti za ponovno pronalaženje rešenja. Kada se sa vremenske distance sve ideje sagledaju, iz njih isijava ista prvobitna zamisao i povezuje ih doslednost u umetničkom izrazu.

 

Pročitajte ceo članak

Dalji razvoj standardizacije u šumarstvu i drvnoj industriji Srbije

20 godina kompanije SGS Beograd

- Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima i normama. U tom smislu, kompanije predstavljanjem svog FSC logoa, dokazuju da drvo, kao sirovina koju koriste u procesu proizvodnje, potiče iz šuma koje su gajene na održiv način. Vrlo je važno steći i održati poverenje kupaca i zainteresovanih strana, tako da su uspostavljeni vrlo efikasni kanali komunikacije radi  provere validnosti izdatih sertifikata na globalnom nivou, što može da utiče i na poboljšanje koorporativnog imidža kompanije

Pročitajte ceo članak

Gazdovanje šumama na ekonomski isplativ, ekološki prihvatljiv i socijalno pravedan način

Mr Dragojlo Blagojević, urednik časopisa DRVOtehnika

Javno preduzeće Vojvodinašume - Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

ŠG „Sremska Mitrovica“ gazduje sa 6.000 ha plantaža klonskih topola. Da bi se ograničeni zemljišni resursi, pogodni za proizvodnju plantaža klonske topole maksimalno iskoristili, poštuju se sledeći principi: korišćenje sorti sa velikim genetskim potencijalom u pogledu adaptivnosti i produktivnosti, primena intezivnih agrotehničkih mera i dobro poznavanje staništa...
Da bi se to postiglo neophodno je: koristiti najnovija saznanja, stvaranje sopstvenih specijalizovanih stručnih kadrova i saradnja sa specijalizovanim naučnim institucijama...

 

 

Pročitajte ceo članak

Srp­ska eko­no­mi­ja u 2021. go­di­ni i pro­jek­ci­je ras­ta u na­red­nom pe­to­go­di­štu

Goran Nikolić

Pre­ma pro­jek­ci­ja­ma MMF-a, na­ša ze­mlja mo­že oče­ki­va­ti po­bolj­ša­nje eko­nom­skih pa­ra­me­ta­ra u na­red­nom pe­to­go­di­štu, što će se re­flek­to­va­ti i kroz rast re­al­nih do­ho­da­ka (pla­ta i pen­zi­ja), od­no­sno ži­vot­nog stan­dar­da. Na­rav­no, uvek po­sto­ji ri­zik od ostva­ri­va­nja pro­jek­ci­ja, ali po­sle sna­žnog eko­nom­skog uda­ra
iza­zva­nog pan­de­mi­jom te­ško je oče­ki­va­ti da bi se ne­što slič­no mo­glo po­no­vi­ti a što bi mo­glo bit­ni­je po­re­me­ti­ti pro­gno­ze MMF-a.

 

Pročitajte ceo članak
Novosti

Nagrađeni i izvedeni rad studentkinja FPU pod nazivom ,,(O)kruži se”

18.11.2021.

(O)KRUŽI SE je naziv interaktivne umetničke instalacije namenjene javnom prostoru, kao odgovor na uslove konkursa Evropske delegacije u Srbiji, pod nazivom „Evropa je ovde”. Ova instalacija za cilj ima da podstakne ljude na solidarnost i ravnopravnost bez obzira na njihove razlike u godinama, visini, težini, rasi i polu. Odabrana je kao jedno od tri nagrađena rešenja instalacija kojima su u tri srpska grada obeleženi Dani Evrope, maja 2021.

Pročitajte ceo članak

Obnovljiva i održiva rešenja za ambalažu

16.11.2021.

Novi materijal na bazi drvnih vlakana zamenjuje plastiku i aluminijum

Pročitajte ceo članak

WEINIG predstavlja - Schaden saniranje prozora

05.11.2021.

Proizvodnja prozora iz jedne ruke

Kako bi odgovorili na povećanu potražnju za prozorima sandučarima firma SCHADEN SANIRANJE PROZORA  je donela odluku o investiranju u novu proizvodnju. Sve glavne mašine za obradu drveta dolaze iz Weinig-Grupe.

Pročitajte ceo članak

BRZ I MOĆAN, NA SVAKOM ZADATKU

21.10.2021.

BIESSE ODGOVARA sa tehnološkim rešenjima koja podržavaju i uvećavaju tehničku ekspertizu uporedo sa novim saznanjima o radnim procesima i materijalima koji se koriste. 
Uniteam E MIX - Profesionalni mašinski centar za obradu CLT i drugih panela od drveta ili kompozitnih materijala.

Pročitajte ceo članak

Solid Wood Summit

15.10.2021.

Od 09. do 11. novembra održava se prvi digitalni događaj u istoriji WEINIG-a. Tokom tri dana sve zainteresovani mogu učestvovati u velikom broju panel diskusija, uvodnih govora i stručnih intervjua. Pod nazivom „Samit punog drveta“, WEINIG nudi koncentrisane informacije o preradi masivnog drveta, trenutnim trendovima i idejama orijentisanim ka budućnosti.

Pročitajte ceo članak

INSIDE 2021

11.10.2021.

Ovogodišnje izdanje bez granica još više posebno i originalno nego ranije. Veliki broj rešenja, pripremljenih za Vas: tehnologije, softver i digitalne usluge čekaju da ih otkrijete, uz poštovanje zdravstvenih protokola kako bi se osigurala bezbednost svih učesnika.

Pročitajte ceo članak