top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


T2O         9TX      
J X    M    A     9D9
X 8   5NT   G53      
R K    2    I S   RQU
GEM         EAN      
Pretraga  
Novosti

Nagrađeni i izvedeni rad studentkinja FPU pod nazivom ,,(O)kruži se”

18.11.2021.

UMETNIČKO NAGRADNI KONKURS ,,EVROPA JE OVDE”

(O)KRUŽI SE je naziv interaktivne umetničke instalacije namenjene javnom prostoru, kao odgovor na uslove konkursa Evropske delegacije u Srbiji, pod nazivom „Evropa je ovde”.

Studentkinje master studija Fakulteta primenjenih umetnosti, Odsek Unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja - Iskra Race, Ivana Mitrović, Katarina Klif i Iris Sinta Maruto su pod mentorstvom doc. Biljane Branković koncipirale instalaciju inspirisanu vrednostima Evropske unije (slobodom, demokratijom, ravnopravnošću, poštovanjem ljudskih prava i vladavine prava, solidarnošću). Ova instalacija za cilj ima da podstakne ljude na solidarnost i ravnopravnost bez obzira na njihove razlike u godinama, visini, težini, rasi i polu. Odabrana je kao jedno od tri nagrađena rešenja instalacija kojima su u tri srpska grada obeleženi Dani Evrope, maja 2021.

Sam rad nastaje iz isečka sfere koja simbolizuje jedinstvo, celinu i pripadnost zajednici. Sačinjen je od kalote prečnika 5m, sa ravnom površinom koja je okrenuta ka gore. Kalota, ako je njen balans narušen, ne može da stoji samostalno u prostoru. (O)KRUŽI SE je poziv ljudima da uđu u krug i pronađu međusobni balans, tako što će se solidarisati i sarađivati udruženim snagama. Pokušavajući da zajedno nađu balans na ovakvoj vrsti nestabilne podloge oni teže zajedno kao skup jedinki da pronađu timsko rešenje odnosno, ravnotežu i tačku održivosti. Instalacija nosi poruku da smo okruženi različitim ljudima, da prihvatimo različitost koja nas okružuje i da takve različitosti treba uklopiti da bi nam svima bilo bolje. 

Gornja površina kalote je u obliku kruga. Krug kao simbol ima svojstveno značenje zajednice. On nastaje iz proširene tačke idealnog centra ravnoteže te zajednice. Nalaženje tačke ravnoteže omogućava da više ljudi istovremeno budu na površini kruga. Ukoliko se ljudi na krugu ne trude da nađu ravnotežu mnogo teže će se održavati na kaloti. 

Zaobljena površina  kalote na instalaciji koja je okrenuta prema tlu, balansira samostalno. U slučaju da se taj balans naruši stupanjem čoveka na gornju horizontalnu površinu same instalacije, kalota izlazi iz svog balansa i harmonije, odnosno balans same instalacije se narušava. Kako bi se ponovni balans uspostavio za interakciju na samoj instalaciji je neophodno da postoji još jedna ili više osoba. Oni bi morali međusobno da komuniciraju i zajedničkom saradnjom pronađu balans i samim tim uspostave ravnotežu na kaloti. Ova interaktivna umetnička instalacija inspiraciju za svoju funkcionalnu namenu pronalazi u solidarnosti, ravnopravnosti i demokratiji. 

Pored navedenih mnogobrojnih značenja, krug kalote je i završno grafički obrađen motivom proizašlim iz analize zastava država članica EU. Polazište i inspiracija za grafičko rešenje bilo je takođe konkursno rešenje za novu zastavu EU iz 2001. ,,EU bar-kod” umetničko-arhitektonske grupe AMO. 
Svojim koloritom instalacija privlači pažnju publike iz okruženja i poziva ih na taj način na interakciju. Tako šarena površina ne može neometano da promakne prolazniku, a da ne privuče dovoljno pažnje da odvoji trenutak koji bi joj posvetio. 

Stručni konsultant za drvenu konstrukciju kalote je bio red. prof. dr Nenad Šekularac sa Arhitektonskog fakulteta, koji je podržao nameru autorki da kalota bude sačinjena u celosti od šper-ploče, a da konstrukciju čine dva osnovna dela: unakrsna potkonstrukcija i obloga u vidu kružne ploče sa grafičkim rešenjem. Potkonstrukcija je sačinjena od drvene mreže kružnih isečaka napravljenih od špera. Oni su postavljeni na međusobnom rastojanju od 50 cm u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Na taj način prave idealno ukrućenje kao i veliku nosivost na površini horizontalne kružne ploče koja se oslanja i šrafi u nju. Horizontalna kružna ploča je takođe napravljena od špera koji služi kao površ po kojoj ljudi slobodno mogu da se kreću i vrše interakciju. 

Odsek Unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja - Iskra Race, Ivana Mitrović, Katarina Klif i Iris Sinta Maruto su pod mentorstvom doc. Biljane Branković koncipirale instalaciju inspirisanu vrednostima Evropske unije (slobodom, demokratijom, ravnopravnošću, poštovanjem ljudskih prava i vladavine prava, solidarnošću).
Autorke sa mentorkom (doc. Biljanom Branković) u radioničkoj atmosferi sklapanja elemenata instalacije nagrađenog i izvedenog rada

Kalota se zaobljenom donjom površinom oslanja na podlogu od eko-gume, koja sprečava njeno dalje kretanje i smanjuje trenje, a samim tim i služi kao zaštita od oštećenja i pomaže dužem trajanju instalacije. Instalacija je tako napravljena da je svojom visinom od 44 cm uočljiva u posmatračevom opažanju okoline, ali ne narušava i ne ometa vizure u javnom prostoru. Ona je dovoljno niska da ne iziskuje veliki napor prilikom stupanja na platformu.
Instalacija je prečnika 5 m i njeno sklapanje je delimično izvedeno u radionici, a delimično na licu mesta. Samo isecanje delova instalacije urađeno je pomoću CNC mašine. Priprema i spajanje segmenata instalacije je takođe izvršeno u radionici, dok se finalni posao spajanja delova u celinu, zbog veličine samog objekta, odvijao na licu mesta - na Trgu Slobode u Novom Sadu. 

(O)KRUŽI SE je projekat koji istovremeno uključuje nekolicinu ljudi koji na bezbedan način, zadržavajući međusobnu distancu koja je prevashodno bitna za ponašanje u trenutnoj pandemiji, ostvaruju ukupnu ravnotežu.  

Još jedna korist ovakve instalacije je u tome da je njena konstrukcija ekološki prikladna, iz razloga što je cela napravljena od drveta, kao i da je instalacija lako primenljiva ponovo u neke druge svrhe.

Tekst je objavljen u časopisu DRVOtehnika, broj 72, oktobar 2021.