top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


PRB         AGM      
  K    5      U   6XU
T9B   OPI     E      
5      L      2   3OH
CJT           W      
Pretraga  
Novosti

Inicijativa za osnivanje Unije poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije

19.10.2014.

Kada su se krajem avgusta u Novim Banovcima predstavnici ranije formiranog Inicijativnog odbora za osnivanje Unije poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije sastali su se sa predstavnicima Agencije za drvo razgovaralo se o osnivanju ovog poslodavačkog udruženja.
Osnivanje Unije poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije, rečeno je, tiče se zaštita prava i interesa njenih članova na području radno-socijalnog prava kao i razvoja socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava poslodavaca.
Aktuelna ekonomska situacija i često izostanak dijaloga predstavnika vlasti i udruženja preduzetnika i poslodavaca na svim nivoima u procesu donošenja odluka koje se tiču poslovanja drvoprerađivača, a time i materijalnog položaja i radnika u toj branši, uticali su na drastično pogoršanje stanja u većini preduzeća, tako da su posledice ekonomske krize po drvoprerađivačku branšu znatno veće nego što su realno morale biti.


Predstavnici Agencije za drvo i Inicijativnog odbora za osnivanje Unije poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja

Pitanje učešća lokalnih i granskih udruženja poslodavaca u procesu donošenja odluka na lokalnom, pokrainskom i republičkom nivou, identifikovano je kao jedno od pitanje kome treba posvetiti adekvatnu pažnju, polazeći od ocene da udruženja preduzetnika putem svojih predstavnika nisu na adekvatan način uključena u socijalni dijalog na nivou Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalne zajednice, a posebno u proces donošenja odluka koji se tiču njihovog poslovanja i materijalnog položaja. Rečeno je da položaj preduzetnika i njihovih organizacija nije moguće na osnovu sadašnjeg zakonodavstva i organizovanosti ozbiljnije popraviti ako se zanatstvu i vlasnicima malih i srednjih preduzeća kao privredno značajnom subjektu organizovanim u svoja udruženja ne omogući, kao u zemljama Evropske unije, da imaju svoje predstavnike u pojedinim odborima, komisijama, većima, i drugim radnim telima na svim nivoima samouprave, pa je u tom cilju potrebno da se dograde poslovnici o radu tih tela.  
Udruženje poslodavaca je, po pravilu, dobrovoljna, nezavisna, nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija poslodavaca osnovana da kroz kolektivno pregovaranje, razvoj socijalnog dijaloga, tripartizma, bipartizma, demokratije i civilnog društva koordinira, zastupa, brani i promoviše interese svojih članova-poslodavaca.
Za osnivanje ove asocijacije potrebno je, prema Zakonu o radu, obezbediti odgovarajuću reprezentativnost. Udruženje poslodavaca mogu da osnuju poslodavci koji zapošljavaju najmanje 5% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti, a reprezentativno udruženje poslodavaca, je udruženje poslodavaca u koje je učlanjeno 10% poslodavca od ukupnog broja poslodavaca u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti.  
Udruženje poslodavaca, kome je utvrđena reprezentativnost u skladu sa Zakonom o radu, ima pravo na učešće u radu tripartitnih i multipartitnih tela na odgovarajućem nivou; pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora na odgovarajućem nivou; pravo rešavanja kolektivnih radnih sporova i druga prava, u skladu sa zakonom. Inicijativa za osnivanje Unije poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije će biti nastavljena pri čemu treba koristiti neka iskustva takve asocijacije koja već neko vreme egzistira na teritoriji Sremske Mitrovice.    
Udruženja poslodavaca prerade drveta i proizvodnje nameštaja Srbije bi, rečeno je, trebalo da bude stožer okupljanja poslodavaca iz ove grane, kao izraz njihove prirodne potrebe za jedinstvom kojim se postiže snaga i značaj delovanja. Ta organizacija bi kupila najveći broj poslodavaca drvoprerađivačkog sektora, malih i velikih vlasnika kapitala i onih koji neposredno stvaraju profit, investiraju, stvaraju nova radna mesta i uvećavaju nacionalni dohodak. Cilj je da to bude organizacija koja će autoritetom najboljih preduzetnika naše sredine i brojnošću svojih članova biti uvažavana kao nezamenljivi partner vlasti i sindikata i direktno i odlučujuće uticati na utvrđivanje uslova privređivanja, donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno funkcionisanje drvoprerađivačkog sektora; organizacija koja će utvrditi zajedničke interese poslodavaca vezane za njihove ekonomske, socijalne i druge potrebe i koja će zastupati opredelenje poslodavaca pred organima vlasti, sindikatima i javnim mnjenjem na svim nivoima.