top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


B55         55O      
1 2    K      9   4UT
FKL   5JE   UKN      
I T    K      2   JME
UR1         L35      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Zaključci i preporuke

Vrnjačka Banja, 7. i 8. aprila 2016. godine

Zaključci su podeljeni u dve grupe. Prvu grupu sačinjavaju zaključci i preporuke koje imaju sistemski karakter i čije sprovođenje u najvećoj meri zavisi od politike Vlade. Drugu grupu sačinjavaju zaključci i preporuke koji se odnose na poboljšanje odnosa između drvne industrije i šumarstva.

Zaključci sistemskog karaktera

1. Formiranje Uprave za drvnu industriju u funkciji kreiranja i sprovođenja nove razvojne politike drvne industrije Srbije;

2. Iniciranje izrade novih Razvojnih programa za povećanje proizvodnje i izvoza nameštaja i drugih proizvoda od masivnog drveta visokog stepena finalizacije, uključujući i opremanje objekata;

3. Formiranje konzorcijuma drvne industrije i šumarstva Srbije u funkciji povećanja efikasnosti korišćenja raspoloživih potencijala i povećanja izvoza finalnih proizvoda od drveta na postojeća tržišta kao i osvajanje novih tržišta;

4. Podrška inicijativi za smanjenje stope PDV-a na 10% za sva drvna goriva: drvni pelet, drvne brikete, drvnu sečku i drveni ugalj;

5. Pokretanje inicijative za izmene Zakona o javnim nabavkama u smislu uvođenja zelenih javnih nabavki u skladu sa EU direktivama;

6. Ponovno aktiviranje procesa sertifikacije nesertifikovanih šuma u državnom i privatnom vlasništvu, kao i u vlasništvu crkve;

7. Formiranje jedinstvene baze podataka za proizvode od drveta pri Upravi za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;

8. Pokretanje razgovora sa nadležnima u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o uvođenju dualnog obrazovanja u školama koje obrazuju stručne kadrove iz oblasti šumarstva i prerade drveta.

Zaključci koji se odnose na unapređenje odnosa šumarstva i drvne industrije Srbije

1. Nastavak razgovora i stručno razmatranje Novog koncepta unapređenja stanja u šumama i šumarstvu Srbije u funkciji povećanja efikasnosti korišćenja potencijala i povećanja ponude drveta;

2. Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima za korišćenje novih podsticajnih mera Vlade Republike Srbije;

3. Stvaranje uslova za praktičnu implementaciju SRPS EN standarda za drvo u praksi, a pre svega u segmentima korišćenja šuma, prodaje i trgovine drvetom;

4. Izrada Kataloga proizvoda od drveta sa opisom karakteristika za svaku klasu kvaliteta u funkciji unapređenja modela prodaje drveta;

5. Sačinjavanje Pregleda potencijala i mogućnosti korišćenja drvnog ostatka iz šumarstva u funkciji njegovog korišćenja za potrebe budućih CHP postrojenja i daljinskih sistema grejanja u Srbiji;

6. JP Srbijašume će sagledati mogućnost eventualne korekcije kriterijuma za odabir kupaca drvnih sortimenata za naredni ugovorni period, u smislu uvođenja novog kriterijuma „učešće na licitacijama”;

7. Izrada Studije o efektima koncesija i koncesione prodaje drveta u zemljama u regionu.