top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


SQ3         MPA      
L S    X      2   4QF
5FY   OFS   OG9      
  I    M    O     2FC
YNQ         TMT      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Problemi sa klasiranjem hrastovog parketa

Piše: dr Nebojša Todorović

Nesuglasice između proizvođača i kupaca parketa, su najčešće vezane, sa jedne strane, za različito tumačenje i nepoštovanje standarda i sa druge strane za nepoznavanje drveta kao prirodnog, nehomogenog i anizotropnog materijala. U prilog tome govori i činjenica da se hrastov parket, kao i parket od drugih vrsta, još uvek isporučuje po nevažećem JUS standardu iako je na snazi standard sa oznakom SRPS EN. Ovo su samo neki od razloga nastale zbrke i nesporazuma na tržištu, a koji se često završavaju i sudskim sporom. Trebamo podsetiti da standardi nisu obavezujući, ali je njihova pravilna primena, kod parketa i drugih proizvoda od drveta, neophodna kako bi se izbegle sve nedoumice i problemi koji nastaju na relaciji prodavac - kupac. Upravo je zbog toga veoma značajno pravilno klasiranje parketnih daščica prema jasno definisanim propisima odnosno normama.

Trake drveta, prstenovi prirasta i položaj sortimenata na poprečnom preseku
Slika 1. Trake drveta, prstenovi prirasta i položaj sortimenata na poprečnom preseku

Standardi za parket definišu koliko i kojih nedostatataka ili grešaka drveta sme imati određena klasa kvaliteta. U klasama razlikujemo greške poput razlike u boji, usukanost žice, beljiku, kvrge, pukotine, ubodi od mušice, mrlje od letvica, urasla kora i dr. Pravila nisu definisana samo za lice elementa već i za nevidljive delove tj. naličje i bočne strane. Bez obzira koliko se trudili da vam hrastov parket bude „čist“, tj. bez pomenutih grešaka, na pojedinim daščicama se pojavljuju horizontalne pruge čija je boja svetlija u odnosu na okolno drvo. Ove beličaste pruge se nazivaju trake drveta ili sržni zraci i sastavni su deo drveta, slika 1. Proizvođači i kupci različito tumače prisustvo traka na parketnim daščicama. Ni stari (JUS), a ni novi standardi (SRPS EN) ne rešavaju ovaj problem u potpunostu. Ovde ćemo ukratko objasniti o kakvoj se pojavi radi.
Trake drveta, kao deo građe drveta, se zrakasto pružaju od centra prema periferiji stabla, a njihova funkcija u drvetu je višestruka: provode vodu i mineralne materije od ćelija drveta do kore, provode hranljive materije od kore do ćelija drveta, vrše akumuliranje hranljivih materija i vrše razmenu gasova između drveta i spoljašnje sredine. Kod hrastovine su ove trake složenije građe i veće su nego kod ostalih vrsta. Sastoje se od dva tipa ćelija i dostižu širinu od preko 40 ćelija i visinu od nekoliko centimetara tako da su lako uočljive golim okom na svim anatomskim presecima drveta (poprečnom, radijalnom i tangencijalnom), slika 2.

Trake drveta na poprečnom (a), radijalnom (b) i tangencijalnom (c) anatomskom preseku drveta
Slika 2. Trake drveta na poprečnom (a), radijalnom (b) i tangencijalnom (c) anatomskom preseku drveta

Zbog svoje građe, trake drveta drugačije reflektuju svetlost od okolnog drveta. Ovo naročito dolazi do izražaja na radijalnim hrastovim parketnim daščicama, na kojima se vide dužina i visina traka, tako da se sortimenti iz radijalnog reza nazivaju blistače. Sa druge strane, moramo napomenuti da su sortimenti iz radijalnog reza dimenzionalno stabilniji od onih sa boka tj. iz tangencijalnog reza. Naime, najveći nedostatak drveta, kao materijala, je upravo promena njegovih dimenzija sa promenom vlažnosti. Drvo najviše menja svoje dimenzije u tangencijalnom, pa u radijalnom, a najmanje u aksijalnom anatomskom pravcu. Kod radijalnih sortimenata se sa promenom vlažnosti širina menja radijalno, a debljina tangencijalno, dok je kod tangencijalnih suprotno. Stoga se tangencijalni sortimenti više deformišu od radijalnih i zbog toga su manje dimenzionalno stabilniji. Iz svega navedenog, radijalni sortimenti su značajno kvalitetniji i cenjeniji sortimenti na tržištu.

Slika 3. Hrastova radijalna parketna daščica sa trakama drveta (dole) i bez traka drveta (gore)
Slika 3. Hrastova radijalna parketna daščica sa trakama drveta (dole) i bez traka drveta (gore)

Sa druge strane, prisustvo traka drveta kod hrastovine izaziva probleme kod klasiranja parketnih daščica. Jedni smatraju, da bez obzira na promenu boje, takvim daščicama ne treba umanjivati kvalitet jer su takve daščice kvalitetnije a trake su sastavni deo drveta, dok drugi ih, zbog toga što izazivaju promenu boje, svrstavaju u nižu klasu. Kao što smo već rekli ni standardi po ovom pitanju nisu baš precizno definisani. Ako npr. pogledamo pravila u JUS standardu, trake drveta nigde nisu opisane kao greška ili nedostatak drveta, tako da bi daščice iz radijalnog reza, bez obzira na prisustvo traka, trebalo klasirati u „ekstra“ klasu kvaliteta (JUS D.D5.020), naravno ako su svi ostali parametri ispoštovani. Isto tako, standard JUS D.D5. 020 nigde ne pominje trake drveta kao karakteristiku koja utiče na promenu boje i klasu kvaliteta. Važeći standard za parket sa oznakom SRPS EN 13226 propisuje da je u najboljoj klasi kvaliteta za hrast, označenoj sa „O“ (kružić), dozvoljeno prisustvo traka drveta. Tako je po standardu, međutim zbog svoje karakteristike da jako reflektuju svetlost, prisustvo traka može izazvati problem posle postavljanja, a naročito posle lakiranja daščica, kada se dobija vizuelni utisak „šarenila“. Vrlo često se ova činjenica, da daščice blistaju pod uticajem svetlosti, može pretočiti u subjektivni osećaj tako da se to nekome može svideti, a nekom ne. Zbog promene boje, ova pojava kod kupca opravdano izaziva sumnju u klasu kvaliteta. Kada spominjemo boju, moramo reći da je za ekstra klasu (JUS D.D5.020) i za „O“ klasu (SRPS EN 13226) hrastovog parketa dozvoljena mala ili neznatna razlika u boji daščica, ali nigde nije naglašeno koja je karakteristika drveta odgovorna za to.
Zbog navedenih činjenica koji su delom na strani proizvođača, a delom i na strani kupca, ovde ćemo navesti nekoliko predloga koji bi mogli sprečiti nastanak mogućih nesuglasica:
Proizvođačima

  • Klasirati hrastov parket prema važećem standardu sa oznakom SRPS EN 13226 koji u svojim pravilima dozovljava prisustvo traka drveta. Izbegavati klasiranje po standardu JUS D.D5.020 koji je povučen iz upotrebe i koji ne definiše prisustvo traka na hrastovini ni u jednoj klasi;
  • Napraviti posebnu klasu kvaliteta po SRPS EN 13226 standardu koja će sadržati samo daščice sa trakama drveta, a koja će po kvalitetu i ceni biti između prve (O) i druge (Δ) klase;
  • Obavezno za svaku klasu kvaliteta, uz list o indentifikaciji, dostaviti i upustvo za postavljanja parketa i naznačiti da daščice sa trakama drveta posle lakiranja stvaraju odsjaj;
  • Prilikom klasiranja, ako je moguće sve daščice sa prisutnim trakama drveta stavljati u jedan paket.

Kupcima

  • Zahtevati da budu odvojeni paketi za parketne daščice sa prisutnim i bez traka drveta;
  • Zahtevati od proizvođača upustvo za postavljanje;
  • Upoznati podopolagača sa problemom i zahtevati da se daščice sa trakama drveta izdvoje i postavljaju u posebnu prostoriju;
  • Primeniti bajcovanje kako bi trake drveta došle do manjeg izražaja.