top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


X13          8       
  F    I    2M    X3E
LER   Y5R    3       
Q      5     K    AGB
G5L         KQB      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Inteligentni CAD sistem – Corpus

Piše: Bojan Crnogaća, M.Sc., Eurosalon fabrika

Jedno moderno preduzeće bazira svoj razvoj i tehnologiju na postizanju što boljeg kvaliteta proizvoda i usluga. Uslov za postizanje ovakvog cilja je pažljivo odvijanje svih aktivnosti u poslovanju preduzeća koje čine ciklus kvaliteta proizvoda, odnosno usluge. Тo nisu samo aktivnosti koje se odvijaju neposredno na izvršenju metroloških zadataka i kontrolisanja postignutog kvaliteta, već tu spadaju i: marketing sa istraživanjem tržišta, razvoj proizvoda sa izradom projekta i potrebnih specifikacija, nabavka materijala, planiranje i razvoj procesa, sam tok proizvodnje, kontrolisanje, ispitivanje i proveravanje proizvoda i svih jedinica preduzeća koje učestvuju u procesu proizvodnje, prodaja sa distribucijom, ugradnja i puštanje u pogon, održavanje i praćenje proizvoda u eksploataciji, pa sve do njegovog uklanjanja nakon korišćenja. Za svaku od ovih aktivnosti primena računara predstavlja polaznu osnovu za poboljšanje kvaliteta konačnog proizvoda (Smid, 2003).
Tendencija je bila, a i danas je, da se sve aktivnosti proizvodnog sistema koje su automatizovane međusobno povežu pomoću računara. Tako je u stručnoj javnosti nastao termin računarski integrisana proizvodnja (eng. Computer Integrated Manufacturing, CIM) ili kraće CIM sistem ili CIM koncept (Todorivić, 1990). CIM je filozofija vođenja proizvodog sistema koji počiva na računarskoj podršci i objedinjuje tehnologiju, opremu, organizacione jedinice i informacione resurse proizvodnog sistema, ekspertnih sistema i veštačke inteligencije koji su povezani u računarsku mrežu. CIM koncept obuhvata sledeće najznačajnije module: CAD, CAP, CAM i CAQ modul (Šuletić, 2001). Modul CAD (eng. Computer Aided Design) je modul koji se bavi konstruisanjem pomoću kompjutera, CAP (eng. Computer Aided Planing) modul bavi se planiranjem proizvodnje pomoću računara, za projektovanje tehnologije pomoću kompjutera zadužen je modul CAM (eng. Computer Aided  Manufacturing) i upravljanje kvalitetom pomoću računara obavlja se preko modula CAQ (eng. Computer Aided Quality).
OPIS I MOGUĆNOST RASPOLOŽIVOG PROGRAMA
Corpus je jedan od programa koji se koristi za kreiranje, prezentaciju i podršku u izradi nameštaja. Ovim programom postiže se aktivno učešće u kompletnom ciklusu izrade, od osnovnog dizajna, preko izrade radioničkih crteža i kalkulacije troškova sve do realizacije završneog proizvoda. U samoj proizvodnji, korišćenjem ovog programa, omogućava se prenos informacija prema CNC obradnim centrima, pojednostavljujući i ubrzavajući osetljive procese bušenja rupa i krivolinijskog izrezivanja.
U fazi dizajniranja Corpus omogućava brži razvoj ideja. Bez obzira radi li se o razvoju pojedinačnih elemenata nameštaja ili nameštaja enterijera, jednostavnost, lakoća i brzina koju program nudi omogućava da se projekti razvijaju pred očima naručioca. U tom slučaju prethodne skice su eliminisane pri ovakvom načinu projektovanja. Koristeći Corpus dizajner može razgovarajući sa naručiocem odmah oblikovati njegove ideje. Pošto je program vizuelan, odmah se vide njegovi rezultati i mogu se doneti odluke o daljem razvoju ili promenama. Takav pristup višestruko skraćuje vreme razvoja i time direktno utiče na smanjenje troškova. Ukoliko se projekti razvijaju bez direktnog prisustva naričioca, dokumenti koji se dobijaju iz Corpusa predstavljaju mogućnost prezentacije različitih mogućnosti o odabiru smera kojim će prozivod ići u dalji razvoj. Dokumenti koje stvara Corpus mogu biti trodimenzionalni prikaz objekta, crteži, shematski prikaz bušenja, tekstualna objašnjenja, kalkulacije, ponude ili, što je čest slučaj, mešavinu svega navedenog.
Corpus ima tri osnovne verzije: Corpus Light, Corpus Standard i Corpus Pro, koje su različite po mogućnostima koje imaju.
Corpus Light je namenjen salonima za prodaju nameštaja, proizvođačima početnicima i hobistima. Najčešće se koristi kao dodatni program u preduzećima koje već imaju punu verziju Corpusa. Iako se u njemu može dizajnirati nameštaj, najčešće se koristi za prezentaciju i prodaju nameštaja konstruisanog u punoj verziji Corpusa. Osnovna razlika između Corpusa Light i ostalih punih verzija Corpus-a je u nedostatku krojnih lista, krivolinijskog izrezivanja, izrade kalkulacija troškova i nemogućnosti nadogradnje dodatnim modulima. Iako se u Corpus Light-u ne mogu izrađivati kalkulacije troškova moguće je prikazati cenu svakog pojedinačnog elementa koji je napravljen u standardnoj verziji Corpusa.
Corpus Standard je osnovna verzija programa koja uz konstruisanje nameštaja omogućava izradu krojnih lista, praćenje troškova utrošenog materijala, napredno krivolinijsko izrezivanje, kotiranje, elektronsku narudžbinu materijala i druge napredne funkcije. Ova verzija se može nadograđivati dodatnim modulima koji omogućavaju bušenje otvora, eksport za spoljašnje optimizatore krojenja, deteljne kalkulacije troškova, definisanje sopstvenih pločastih materijala (dekora) i izradu radioničkih crteža i materijala za prezentaciju.
Corpus Pro je najjača verzija programa i sastoji se od Corpus Standard i svih postojećih modula.
U programu Corpus moguće je prikazati:
·  2D prikaz – dvodimenzionalni prikaz predstavlja iscrtavanje nekog objekta u dve ose. Zavisno od toga koje dve dimenzije prikaza se koriste to mogu biti horizontalna ravan sa prikazom u X i Y osi, sa prikazom u vertikalnoj ravni u osi X i Z i prikazom u profilnoj ravni u osi Y i Z (slika 1).
·  3D prikaz – trodimenizonalni prikaz predstavlja iscrtavanje nekog objekta tako da su vidljive sve tri dimenzije: visina, širina i dubina. Standardno, Corpus objekte prikazuje u perspektivi, pri čemu su udaljeni objekti manji. Moguć je prikaz i u izometriji, gde svi objekti i njihovi delovi pri posmatranju ne gube veličinu (slika 2).

 
·  Trenutni 3D rendering – bez obzira na način prikaza, Corpus crtanje objekta izvodi u realnom vremenu. Ne postoji posebna opcija za renderiranje, detaljno iscrtavanje ili nešto slično. Program sve vreme radi na svim detaljima prikaza, uzorcima materijala, prozirnošću i osvetljenjem. To vredi i za prikaz prilikom rotiranja prostora, pomeranja objekta, učitavanja ili postavljanja elemenata (slika 3).

·  Krojne liste – izrada krojnih lista je standardna funkcija korpusa. Četiri načina optimizacije omogućavaju slobodu pri izboru što bržeg rezanja ili onog sa najvećem uštedom materijala. Corpus na temelju izrađenog projekta, na zahtev korisnika, može napraviti datoteku koja sadrži popis materijala sa informacijama o dimenzijama i kantovanju. Takva datoteka se koristi u drvnoj indistriji za CNC tehnologiju rezanja za operaciju rezanja i kantovanja.
·  Proračun troškova – na osnovu prethodno urađenog projekta program proračunava utrošak materijala za rezanje, kant traka, okova i ostalog potršonog materijala. Zavisno od toga koje su količine materijala potrošene i koje su jedinične cene upisane za pojedinačne materijale, Corpus izračunava ukupni iznos materijalnih troškova za tekući projekat. Korisnik sam može menjati jedinične cene utrošenog materijala pre početka, u toku izrade ili na kraju projekta. Svaka promena jediničnih cena odmah će se odraziti na ukupne materijalne troškove projekta.
·  Ispisivanje narudžbenice materijala – za potrebne nabavke materijala Corpus može ispisati tri vrste narudžbenice u kojima se vrši specifikacija materijala koji se kroje, u kojim količinama i kako se postavljaju kant trake.
·  Nacrt shematskog prikaza elemenata – za svaki pojedini komad nameštaja moguće je odabrati crtež koji sadrži shematski prikaz u sve tri projekcije i perspektivi. Osim shematskog prikaza na crtežu su prikazane sve pozicije elemenata sa pripadajućim nazivima, merama, količinama, načinom postavljanja kant traka i eventualno posebnim kant trakama.
·  Pisanje etiketa za izrezni material – podatke o dimenzijama iskrojenih komada i načinu postavljanja kant traka moguće je prikazati na etiketama. Etiketa sadrži i shematski prikaz izgleda iskrojenog komada te podatke o tome kojem projektu i elementu iskrojeni komad pripada.
·  Kotiranje elemenata – pojedine elemente je moguće kotirati u projekciji ili perspektivi. Kotiranje je dovoljno ponoviti samo jednom. Kote pamte pozicije uz koje su vezane, tako da će promena dimenzija i pozicija objekta od kojih je element sastavljen imati za posledicu ažuriranje vrednosti koje imaju kote. Prikaz kota može biti uključen i u perspektivi, tako da 3D prikaz sadrži i oznake materijala.
·  Zaobljenje i rezovi – jednostavnim naredbama za postavljenje rezova moguće je svakom delu zaobljene ploče odrediti ravan ili zaobljen rez. Na isti način moguće je dodavati rezove na stranici svake ploče.
·  Bušenje rupa (Modul BR) – funkcije za bušenje omogućavaju pojedinačno ili grupno bušenje rupa. Uz standardne parametre kao što su pozicija, dubina i širina, moguće je odrediti i brzinu prolaska alata na ulazu, u sredini i na izlazu iz materijala. Pozicije rupa je moguće zadati i varijabilno. Tada će promena dimenzije ploča zahtevati adekvatnu promenu otvora. Podatke o rupama moguće je eksportovati u softver za pravljanje CNC uređajima za bušenje.
·  Export radijusa u AutoCad i Woodwoop – sve krivine i radijuse koje su napravljene alatom za izrezivanje proizvoljnih radijusa moguće je sačuvati u formatu pogodnom za čitanje spoljašnjeg softvera. Podržani su AutoCad format kojeg kao neslužbeni standard mogu učitavati praktično svi programi za upravljanje CNC mašinama, te format programa Woodwoop, najpopularnijeg programa za upravljanje CNC uređajima.
·  Export rupa u Woodwoop (modul BR) – podatke o položaju rupa, dubini bušenja i veličini moguće je sačuvati u datoteci koju može čitati program Woodwoop, standardni program za upravljanjem CNC bušenjem.
·  Export za spoljašnje optimizatore krojenja (modul EX) – Corpus podaci o materijalima za rezanje i kantovanje mogu se poslati u spoljašnju datoteku gde ih preuzima program za optimizaciju instaliran na CNC krojaču. Korisnik prema potrebama svog optimizatora sam odrediti koje će podatke eksportovati i na koje mesto. Time je omogućena maksimalna podrška i mogućnost prilagođavanja optimizatora različitim proizvođačima.
·  Animacija kamere i izrada videa – pogled na projekat ne mora biti statičan. Relativni polažaj posmatrača može se menjati tako da se zada putanja kroz prostor koji će određivati položaj kamere. Promenom brzine i smera može se napraviti zanimljiv vizuelni materijal. Animaciju kamere moguće je izvesti u projektu ili sačuvati kao video datoteku koja se kasnije može pokretati standardnim Windows programima za pregledavanje.
·  Kalkulacije i detaljni proračun troškova (modul OD) – ovaj modul omogućava prikupljanje podataka o materijalnim troškovima u dokumentu pomoću kojeg se izrađuju detaljne kalkulacije troškova i ponude. Moguće je koristiti bilo kakve vrste popusta kao što su popust na količinu, popust na gotovinsko plaćanje i sl. Na isti način mogu se odrađivati i dodatni troškovi kao što su usluge rezanja, naknadne obrade, lepljenja, bušenja, transporta i sl.
·  Izrada sopstvenih dekora (modul EM) – pomoću modula Editor Materijala korisnik može sam definisati nove pločaste materijale (ivericu, furnire, radne ploče itd.) za Corpus, pri tome definiše njihov izgled (u boji i uzorku), debljinu, dimenziju i cenu (http://www.corpus.hr).
ZAKLJUČAK
Ubrzani razvoj računarske tehnologije potpuno je preokrenuo način proizvodnje i podstakao ubrzani razvoj ljudskog društva. Osim što je donelo olakšanje u smislu smanjenja fizičkog ljudskog rada, omogućilo je proizvodnju velikog broja različitih proizvoda sa minimalnim odstupanjima dimenzija. Eliminacijom ljudskog faktora iz konkretnog vođenja obradnih procesa, greške su se svele na minimum, a ekonomičnost proizvodnje porasla.
Upotrebom Corpusa drastično se smanjuje vreme dizajna novih proizvoda, izrade ponude za kupca kao i vreme pripreme tehničke dokumentacije za proizvodnju. Velika prednost ovog programa je i ta što postoji direktan prenos podataka prema CNC sistemu. Corpus osim standardnih vizuelnih i tekstualnih dokumenata nudi prezentaciju u 3D prostoru i izradu animacija koje naročito cene naručioci naviknuti na dobro dokumentovane proizvode. Bitno je napomenuti da je u 2014. godini izašla nova verzija Corpusa.

LITERATURA
Suletić, R.(2001): Fleksibilni proizvodni sitemi, Šumraski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Todorović, J.(1990): Fleksibilni proizvodni sistemi – Organizacija FMS. Beograd: Naučna knjiga.
Smid P.(2003): CNC Programing Hnadnook – A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Madison Avenue New York: Industrial Press INC.200.
CORPUS. Tri D Corpus. Dostupno na URL: http://www.corpus.hr