top-tech
Mailing lista
Pošaljite nam svoju E-Mail adresu i dobijaćete redovna obaveštenja u vidu newsletter-a.
Sigurnosno pitanje, molimo saberite dva broja:


MQX         9XE      
  9    M    A C   TT7
  X   PK4   6QO      
  P    T      W   XF2
  N         IBL      
Pretraga  
Članci i autorski tekstovi

Dalji razvoj standardizacije u šumarstvu i drvnoj industriji Srbije

20 godina kompanije SGS Beograd

Diplomirani inženjer šumarstva Ivana Dimitrijević, Forestry Coordinator u kompaniji SGS Beograd, nam je ukratko predstavila kompaniju SGS, a govorila je i o daljem razvoju standardizacije u šumarstvu i drvnoj industriji Srbije.

Ove godine obeležavate 20 godina poslovanja. Kakva su vaša dosadašnja iskustva u radu u kompaniji kao što je SGS?

– SGS Grupa zapošljava 93.000 ljudi koji rade u našoj globalnoj mreži od 2.600 kancelarija i laboratorija širom sveta. SGS je prepoznat kao globalni lider i uzor za kvalitet i integritet u oblastima TIC industrije, sa tradicijom dužom od 140 godina kontinuiranog rada. 

Naš sagovornik dipl. ing. šumarstva Ivana Dimitrijević,
Forestry Coordinator u kompaniji SGS Beograd

– SGS Beograd je osnovan pre 20 godina i danas kao punopravni član SGS Grupe ima više od 240 stalno zaposlenih. Vrlo je važno napomenuti da SGS Beograd pruža širok spektar usluga, kroz 5 poslovnih linija – divizija: ,,Industrial & Environmental“, ,,Connectivity and Product“, ,,Health and Nutrition“,  ,,Natural Resources,, i ,,Knowledge“ primenom akreditovanih metoda od strane ATS (Akreditaciono Telo Srbije)  a prema zahtevima standarda ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17025, ISO 17065. Takođe, određene usluge pružamo pod međunarodnim akreditacijama pre svega u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta. Radeći u kompaniji kao što je SGS Beograd, kroz intenzivan razvoj kompanije, razvijate se i vi kao pojedinac. Taj segment rada je vrlo važan, jer na taj način dostižete sposobnost da svetske trendove u oblasti sertifikacije, to je oblast u kojoj ja radim, pre svega razumete, a potom i primenite kroz operativni rad na terenu u privredi. Promene su stalne, razvoj standarda je intenzivan, poslovni kontekst u kojem mi radimo je vrlo složen, tako da je razmena znanja, iskustava i trendova kroz SGS mrežu vrlo važna za nas kao pojedince, a takođe i za naše klijente i privredu u Srbiji i regionu u celini, jer mi ta znanja razmenjujemo kroz operativni rad na terenu i kroz našu SGS Akademiju u Srbiji. 

Koliko se kompanije u drvnoj industriji pridržavaju najbolje prakse, koja je i osnova međunarodnih standarda?

– SGS Beograd je u Srbiji sertifikovao više od 200 kompanija u drvnoj industriji prema zahtevima standarda FSC i PEFC. To su uglavnom najuspešnije kompanije u ovoj privrednoj oblasti. Procesom sertifikacije obuhvaćene su i javna preduzeća Srbijašume i Vojvodinašume, koji su vrlo složeni sistemi. Važno je napomenuti, da su neke od najuspešnijih kompanija u ovoj oblasti u Srbiji, sertifikovane i prema međunarodnim standardima ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Ukoliko želite da budete konkurentni i prepoznati na tržištu, primena međunarodnih standarda i sertifikacija je od suštinske važnosti. Sve organizacije moraju da primenjuju zakone i relevantne tehničke standarde za njihovu oblasti rada, ali upravo validnim sertifikatima za sisteme menadžmenta se pokazuje razlika u odnosu na konkurenciju. Takođe, time se pokazuje opredeljenost najvišeg rukovodstva jedne kompanije da želi u kontinuitetu da unapređuje svoje poslovanje i da primenom sistemskog pristupa štiti zdravlje svojih zaposlenih, smanjuje negativne uticaje na životnu sredinu itd. Time postojate prepoznatljivi na tržištu i u lancu isporuke vaših klijenata, a ostalim zainteresovanim stranama pokazujete da želite da doprinesete boljitku šire društvene zajednice. Tržište je sve zahtevnije, ukoliko naše kompanije žele da nastave da igraju tržišnu utakmicu sa najuspešnijim kompanijama na svetu, moraće da kroz stalni razvoj i edukaciju ljudskih resursa, ulaganjem u tehnologiju  i intenzivnim razvojem proizvoda i usluga, nađu svoje mesto na terenu. To sigurno nije lako, ali ako nemate sistemski pristup i ukoliko ne unapređujete vašu organizaciju, možete imati kratkoročni uspeh ali dugoročno teško da ćete ostati profitabilni i uspešni – objašnjava dipl. ing. Ivana Dimitrijević.    

Kako je aktuelna kriza prouzrokovana pandemijom uticala na oblast sertifikacije u drvnoj industriji u Srbiji i regionu?

– Prošle godine SGS Beograd, kao sertifikaciono telo je povećao broj sertifikovanih klijenata u drvnoj industriji, što jeste veliki uspeh. Jedan od razloga je, da smo  prepoznati i ovlašćeni od naše centrale u Švajcarskoj da usluge sertifikacije možemo da pružamo i na teritoriji  Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Bugarske, Grčke, Kipra i od skoro i u Albaniji. Takođe, ako analiziramo trend u broju izdatih sertifikata u Srbiji, prema zahtevima FSC I PEFC standarda, može se zaključiti da su naše kompanije u drvnoj industriji uglavnom stabilne i da su osigurale plasman svojih proizvoda na tržište, uprkos izazovima koje je kriza prouzrokovana pandemijom nametnula. 

Koje benefiti od sertifikacije imaju kompanije, šta je to što sertifikacija daje kao dodatnu vrednost u poslovanju?

– Koristi koje proizvođači mogu da dobiju sertifikacijom, prema navedenim standardima, su pre svega efikasnije poslovanje, pristup novim tržištima, održavanje udela na tržištu, prioritet u snabdevanju sirovinama, dodatna marketinška vrednost drveta kao sirovine, mogućnost zadovoljenja zahteva klijenata za očuvanjem svetskih šuma i mogućnost  ispunjavanja zahteva klijenata prema Uredbi o zelenoj javnoj nabavci. Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima i normama. U tom smislu, kompanije predstavljanjem svog FSC logoa, dokazuju da drvo, kao sirovina koju koriste u procesu proizvodnje, potiče iz šuma koje su gajene na održiv način. Vrlo je važno steći i održati poverenje kupaca i zainteresovanih strana, tako da su uspostavljeni vrlo efikasni kanali komunikacije radi  provere validnosti izdatih sertifikata na globalnom nivou, što može da utiče i na poboljšanje koorporativnog imidža kompanije, jer sve sertifikovane kompanije po standardu FSC mogu se pronaći na javno dostupnoj bazi https://info.fsc.org/ a po PEFC standard na bazi https://www.pefc.org/find-certified.  Informacije o sertifikovanim organizacijama od strane SGS Beograd, prema ostalim standardima za sisteme menadžmenta možete pronaći na https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory - kaže na kraju našeg razgovora gospođa Dimitrijević.

Tekst je objavljen u časopisu DRVOtehnika, broj 72, oktobar 2021.